PRIVATLIVSBESKYTTELSE 

Dataansvarlighed

Hos DKNO Partners  tager vi din persondatabeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne politik for privatlivsbeskyttelse, som fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

DKNO Partners 
CVR-nr. 35293302
Skovsyrevej 1, 9800  Hjørring

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på mail emr@dknopartners.com

Behandling af persondata

Type af data
DKNO Partners anvender data om dig i forbindelse med håndtering af din virksomheds it i henhold til den aftale, vi har indgået med dig. Vi behandler blandt andet persondata, som er nødvendige i administration og fakturering mv., men også persondata som er nødvendige i forhold til vores håndtering og servicering af din it.

De data, vi anvender, omfatter: Almindelige oplysninger, eksempelvis navn og kontaktoplysninger.


Formål
DKNO Partners indsamler, opbevarer og behandler dine data i forbindelse med igangværende opgaver og i henhold til aftale indgået med dig.

I visse tilfælde og såfremt vi har dit samtykke kan vi anvende data om dig i forbindelse med udsendelse af information, indbydelser, reklame og markedsføring. Disse data omfatter dit navn, virksomhedens navn og adresse, din titel og evt. email.


Relevante og nødvendige persondata
DKNO Partners behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet. DKNO Partners anvender ikke flere data end dem, vi har brug for i forbindelse med vores samarbejde, dine it-systemer eller markedsføring.


Kontrol og opdatering af persondata
DKNO Partners kontrollerer, at de persondata vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Endvidere opdaterer vi løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning
DKNO Partners sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring. Markedsføringsmateriale, tilmeldinger og lignende slettes - såfremt materialet ikke er relevant, aktuelt eller brugbart - i udgangspunktet efter 30 dage.


Lovligt grundlag
DKNO Partners skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at håndtere vores samarbejde. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke inden behandling af sådanne oplysninger.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

Videregivelse
I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. DKNO Partners videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor. DKNO Partners videregiver kun persondata, såfremt det er nødvendigt i forhold til opnåelse af det formål hvortil oplysningerne er indsamlet.

Sikkerhed

DKNO Partners beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

DKNO Partners har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.

For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

Anvendelse af cookies

DKNO Partners placerer nødvendige-, marketing-, præferencer- og statistik-cookies. Cookies sikrer bl.a. funktionaliteten af vores hjemmeside. 

Før der placeres cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Du kan finde oplysninger om DKNO Partners cookie-politik her.

 

Dine rettigheder

Ret til adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Ret til berigtigelse eller sletning
Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.


Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.


Ret til at flytte dine persondata
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til DKNO Partners.

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

 

Databehandleraftale

Som kunde hos DKNO Partners er du berettiget til en databehandleraftale.
Databehandleraftalen skal underskrives af såvel databehandler som dataansvarlig.
Er du kunde hos DKNO Partners, og har du spørgsmål vedrørende din databehandleraftale, kontakt DKNO Partners på
telefon 51 25 87 83.

KONTAKT OS